Pro3W Sp. z o.o.

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-01-29 20:53:17

Polityka prywatności

Administratorem Danych Osobowych pro3w.pl jest:


Pro3W Sp. jawna (pro3w.pl)
ul Piłsudskiego 40/3
35-001 Rzeszów
NIP: 517-038-59-41


Zmiany polityki prywatności przez pro3w.pl


Zastrzegamy sobie prawo zmiany zasad Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na bieżącej stronie.
Dane zbierane przez pro3w.pl

Przetwarzanie danych przez pro3w.pl

Dane mogą być udostępniane przez pro3w.pl:

Formy kontaktu pro3w.pl z klientem.

Aktualizacja i usunięcie danych osobowych przez pro3w.pl

By zaktualizować lub usunąć dane należy skontaktować się z pro3w.pl za pomocą email przesłanym na adres bok@pro3w.pl


Wykorzystywanie “Cookies” przez pro3w.pl


Wykorzystujemy mechanizm „cookies” w celu umożliwienia świadczenia usług o jak najwyższym poziomie. Zbierane są anonimowe dane statystyczne a następnie w wyniku analizy cyfrowej oferta oraz interfejs pro3w.pl jest dostosowywany do upodobań i potrzeb klientów.


Bezpieczeństwo danych pro3w.pl
pro3w.pl chroni dane swoich klientów zabezpieczając komunikację pomiędzy nimi a serwerami za pomocą szyfrowania danych SSL.
Bazy danych pro3w.pl są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

RODO1. Państwa dane będą przetwarzane przez maksymalnie 12 miesięcy przez pro3w.pl. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez pro3w.pl obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez pro3w.pl.

Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez pro3w.pl.


2. W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do:


3. Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych występuje w przypadkach gdy:

Jeżeli zgłoszą Państwo żądanie ograniczenia przetwarzania, pro3w.pl nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych bez zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaną Państwo o tym poinformowani.

5. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu pro3w.pl nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

6. Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które zostały dostarczone oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony pro3w.pl, jeżeli:

Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

7. pro3w.pl informuje o tym, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies. Korzystając z serwisów internetowych pro3w.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

8. Inspektor Ochrony Danych pro3w.pl jest do Państwa dyspozycji pod adresem: bok@pro3w.pl


9. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:

  1. PayU S.A., Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 000027439 - operator płatności online
  2. DialCom24 Sp. z o. o. (Przelewy24.pl) z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, numer REGON 634509164, numer NIP 781-173-38-52 – w przypadku korzystania z płatności kartą płatniczą - operator płatności online
  3. Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694708; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł; NIP: 1132567365; REGON: 140220084; - firma świadcząca usługi transportowe wraz ze swoimi partnerami (DPD, InPost, Ruch S.A)